Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Iskolai beiratkozás

2016.03.17

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyar - országon minden gyermek köteles az intézményes nevelés - oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelyben augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti - de legkésőbb az azt követő évben  - tankötelessé válik.

Az a gyermek, akinek esetében a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.
A nevelési - oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 21.§ (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása, amelyet az óvoda igazol.
A gyermek felvételéről az igazgató dönt.

A rendelet 22.§ (2.)bekezdése értelmében az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskolába. 

  Beiratkozáskor be kell mutatni:

  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a nevére kiállított személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolást, továbbá  
  • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást eredeti   példányban  
  • A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.
  • Magyar állampolgár tanuló, ha tanulmányait  külföldön kezdi meg, be kell jelenteni a lakóhely, annak hiányában a tartózkodási hely szerinti járási hivatalnak.  A bejelentést az iskola igazgatójának kell benyújtani, ha a tanuló már beiratkozott hazai iskolába.
  • A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) - közös szülői felügyelet hiányában is - együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a bíróság a különélő szülő felügyeleti jogát korlátozta, vagy megvonta.
  • Nem magyar állampolgár gyermek akkor tanköteles Magyarországon, ha: 
  • a menedékjogról szóló törvény szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,
  • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodási jogát Magyarországon gyakorolja
  • a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és betelepedett vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.
  • A feltételek meglétét az intézménybe történt felvételnél igazolni kell.